ข่าว ITA 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจจริตประจำปี

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจจริตภายในหน่วยงาน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.