ความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์

เลือกระดับความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้21
เมื่อวาน104
อาทิตย์นี้441
เดือนนี้1745
ทั้งหมด59157

Powered by Kubik-Rubik.de

ITA 2564 สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 Q&A

O9 Social Network (Facebook Page)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ไม่มีรายงานของปี พ.ศ. 2563)

O17 E-Service (ไม่มีบริการผ่านช่องทางออนไลน์)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30 ช่องทางการแจ้งร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจจริตประจำปี

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกีันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจจริตภายในหน่วยงาน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน