การประชุมแปลงแผนแม่บทสถิติระดับกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครปฐมได้จัดการประชุมแปลงแผนระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปปรรับชุดข้อมูลของระดับกลุ่มจังหวัด เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมชัน 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.