การประชุมแปลงแผนแม่บทสถิติระดับกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครปฐมได้จัดการประชุมแปลงแผนระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปปรรับชุดข้อมูลของระดับกลุ่มจังหวัด เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมชัน 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.