ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงค์สุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน

1417660268236

สำนกังานสถิติจังหวัดนครปฐม ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือน พฤศจิการยน 2557 ณ วัดห้วยตะโก ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี โดยท่านสถิติจังหวัด ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน เมือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.