การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2559

P 20160126_100323_1

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2559
โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดนคนปฐมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ได้ร่วมกันจัดทำชุดข้อมูลที่สำคัญ จำเป็น เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่ สนับสนุนยุทธศาสตร์ของจังหวัด โดยได้มีการนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดต่าง ๆ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาและจัดทำชุดข้อมูลต่อไป

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.