ส่วนราชการจังหวัดปัตตานี ดูงานการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผ่านเว็บแอ็พพลเคชั่น

P 20160203_111346สถิติจังหวัดนครปฐม โดยสถิติจังหวัดนครปฐม และข้าราชการ ได้บรรยายเกี่ยวกับ การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผ่านเว็บแอ็พพลิเคชั่น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดนครปฐม ให้แก่หน่วยงานภายในจังหวัดปัตตานี ที่มาดูงาน ณ จังหวัดนครปฐม ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 โดยได้นำเสนอเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนา และ การนำไปใช้งานในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เข้ารวมรับฟังบรรยายต่อไป

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.