จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผ่านเว็บแอ็พพลเคชั่น

1460944807762

สถิติจังหวัดนครปฐม ได้จัดอบรมให้ความรู้การจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดนครปฐม ให้แก่หน่วยงานภายในจังหวัด และสำนักงานสถิติที่สนใจเข้าร่วมอบรม ณ ห้องอบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 โดยได้นำเสนอเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนา และ การนำไปใช้งานในด้านต่าง ๆ 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.