งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทยสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ได้เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย และได้เข้าร่าวรดนำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นาย ชนินทร์ บัวประเสริฐ ณ.จวนผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เมือวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ดูรูปทั้งหมดคลิ๊กประชาสัมพันธ์การปฎิบัติงานของ สถจ.นฐ
   
ประจำเดือน
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม
 มีการจัดทำโครงการสำรวจต่างๆประจำเดือน ตามนโยบายของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งนี้ในการสำรวจจะมีด้วยกันหลายโครงการ โดยมีโครงการหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

๑.การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พศ ๒๕๕๑
๒.สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พศ ๒๕๕๑
๓.สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า
๔.สำรวจยอดขายรายไตรมาศ
๕.การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่างๆ
๕.การสำรวจความข้อมูลข้าราชการพลเรื่อนสามัญ พศ.๒๕๕๑

หากครัวเรือนที่ถูกสำรวจมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 0-3424-1683 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.