ประชาสัมพันธ์การปฎิบัติงานของ สถจ.นฐ

width="329" height="465" align="absbottom" quality="high"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
type="application/x-shockwave-flash" designtimesp=8975 designtimesp=9210
designtimesp=9700 designtimesp=23943 designtimesp=24441
designtimesp=29763 designtimesp=29992 designtimesp=30080 designtimesp=68 designtimesp=908 designtimesp=1250 designtimesp=1845 designtimesp=7443 designtimesp=8521 designtimesp=8756 designtimesp=3137 designtimesp=3199 designtimesp=25299 designtimesp=389>

ประชาสัมพันธ์การปฎิบัติงานของ สถจ.นฐ
   
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ( ลงเมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๕๐ )
     สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม
 มีการจัดทำโครงการสำรวจต่างๆประจำเดือน ตามนโยบายของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งนี้ในการสำรวจจะมีด้วยกันหลายโครงการ โดยมีครงการหลัก ๆ ดังต่อไปนี้
1.การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พศ ๒๕๕๐
2.สำมะโนอุตสาหกรรม พศ.๒๕๕o
3.สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พศ ๒๕๕๐
4.
สำรวจความพิการและทุพพลภาพ
5.สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า
หากครัวเรือนที่ถูกสำรวจมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 0-3424-1683 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.