๕ ธันวามหาราช


                     
                                                                                             คลิกที่รูปเพื่อดูภาพทั้งหมด

ความหมาย

          พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕  ได้ให้ความหมายของคำว่า "พ่อ"  ไว้ดังนี้  พ่อ หมายถึง ชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูกคำที่ลูกเรียกชายผู้ให้กำเนิดตน พุทธศาสนา ได้ให้ความหมายของคำว่า "พ่อ"หมายถึงชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูก มีใช้หลายคำ   เช่น  บิดา (พ่อ)  ชนก (ผู้ให้กำเนิด)  
ความเป็นมาของวันพ่อ
 
     วันพ่อแห่งชาติได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๓ โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุตนายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึก
ษาเป็นผู้ ริเริ่ม
หลักการและเหตุผลในการจัดตั้งวันพ่อ
       โดยที่พ่อเป็นผู้มีพระคุณมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัว และสังคมสมควรที่ผู้เป็น ลูกจะเคารพเทิดทูน ตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญูและสมควรที่สังคมจะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิม พระชนมพรรษาเป็น "วันพ่อแห่งชาติ" ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ  ทรงเป็นพระราชบิดาของ พระราชโอรสและพระราชธิดาทรงรักใคร่และห่วงใย   ตั้งแต่พระเยาว์จนถึงปัจจุบัน ีต่างซาบซึ้งและปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างมิรู้ลืม พระองค์ทรงเป็น"พ่อ"ตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา  ทรงห่วงใยอย่างหาที่ เปรียบมิได้  
ดังบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติว่า
 
"อันราชาเลี้ยงรักษาซึ่งทวยราษฎร์ ประดุจเป็นปิตุราชอยู่ทุกเมื่อ ควรที่บุตรสุดรักจักจุนเจือ พระคุณนั้นให้อะเคื้อด้วยภักดี"
และอีกบทหนึ่งเทิดพระเกียรติว่า       "
ทุกบุปผามาลัยคือใจราษฎร์ ภักดีบาทองค์บพิตรเป็นนิจสินพระคือบิดาข้าแผ่นดินร่วมร้อยรินมาลัยถวายพระพร ลุ๕ธันวามหาราช"วันพ่อแห่งชาติ"คือองค์อดิศรพระเปี่ยมล้นด้วยเมตตาเอื้อาทร พสกนิกรเป็นสุขทุกคืนวัน"


* ข่าวกิจกรรมที่น่าสนใจของจังหวัดนครปฐม(เดือนธันวาคม 2548)
        -
งานธันวาพฤกษาชาติ 2005 ณ สวนสามพราน 3 พย.- 5 ธค. 2548

        - งานเกษตรกำแพงแสน 4-11 ธค 2548

 

  
  
  
  
  
  

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.