งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ พย.๒๕๔๘
องค์พระปฐมเจดีย์เป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดมีเรื่องราวและ
ตำนานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร
เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารเป็นที่ประดิษ
ฐานขององค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่ที่สุด สูงสุดและมี
ความเก่าแก่มากที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทย จังหวัดนครปฐม
ใช้ "องค์พระปฐมเจดีย์"เป็นตราประจำจังหวัด องค์พระปฐมเจ
ดีย์ ที่เห็นในปัจจุบัน สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ พ.ศ. 2396 โดยได้ โปรด ฯ ให้สร้างครอบ
เจดีย์องค์เดิม การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพ.ศ.2413มีความสูง3เส้น
 1 คืบ ๑0 นิ้ว ฐานวัดได้โดยรอบ 5 เส้น 17วา 3 ศอกภายใน
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรง บูรณะวัดพระปฐมเจดีย์ให้สง่างามมาก
ยิ่งขึ้น และถือเป็นวัดประจำรัชกาลของพระองค์บริเวณองค์พระ
ปฐมเจดีย์มีสิ่งสำคัญที่น่าชม คือ พระร่วงโรจนฤทธิ์ภาพเขียนใน
วิหารด้านตะวันออก และพิพิธภัณฑ์สถาน องค์พระปฐมเจดีย์
งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ได้จัดมาประจำทุกปีและในปีนี้
ก็จัดได้ยิ่งใหญ่เช่นเคยจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาเทียวงานในปีนี้

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.