สถิติจังหวัดนครปฐมไปดูงานที่สถิติจังหวัดเชียงใหม่

            เนื่องจากท่านสถิติจังหวัดนครปฐมและข้าราชการของสถิ
ติจังหวัดนครปฐมมีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานทุกคนให้มีความรู้   ความสามารถในด้านเทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์เพื่อให้รับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามี
ส่วนสำคัญในการปฏิบัติงานอย่างมากในทุกๆด้านและทาง สำนัก
งานสถิติจังหวัด นครปฐม ก็ได้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่มาอย่างต่อ
เนื่องในด้านการใช้  คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ ดังที่กล่าวมา
ข้างต้นทางสำนักงาน  สถิติจังหวัดนครปฐมจึงจัดทำโครงการไปดู
งานที่สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ให้
กว้างไกลยิ่งกว่าเดิมและในการ ศึกษาดูงานใน ครั้งนี้ได้มุ่งเน้น ใน
การไปศึกษาการใช้งาน โปรแกรม  devinfo เป็นหลักซึ่งทางสถิติ
จังหวัดเชียงใหม่ได้รับให้เป็นจังหวัดนำร่องและได้รับความรู้มาก
มายจากทางสถิติเชียงใหม่ในการเดินทางครั้งนี้ทางคณะของเรา
ขอขอบคุณทางสถิติจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้การต้อนรับและให้ความ
รู้แก่ทางคณะของเราเป็นอย่างดี ....... 
 
             ในการเดินทางในครั้งนี้ทางคณะของเราได้รับความรู้ และ
ได้แนวความคิดใหม่ ๆ กลับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้
ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างมากโดย
เฉพาะการใช้งานคอมพิวเตอร์ ในโอกาศนี้จึงขอให้ทุกท่านที่ได้
ร่วมเดินทางในครั้งนี้ได้ความรู้ตามที่ท่านต้องการครับ
                                                                                  ๒๕กันยายน๔๘


              <== คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติมทั้งหมด ==>

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.