ความเป็นมาของจังหวัดนครปฐม

                                                   

[ ประวัติความเป็นมา ][ ขนาด และที่ตั้ง ][ ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ][ การปกครอง และประชากร ][ ทรัพยากร และแหล่งน้ำ]

 

[ การคมนาคม และขนส่ง ][ การสาธารณูปโภค ][ การศึกษา ][ การสาธารณสุข ][ การท่องเที่ยว ][ คำขวัญจังหวัดนครปฐม]

 

ประวัติความเป็นมา

 

 นครปฐม เป็นอู่อารยธรรมสำคัญ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ในแผ่นดินสุวรรณภูมิจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวว่า เมืองนครปฐมแต่เดิมนั้นตั้งอยู่ริมทะเล เป็นเมืองเก่าแก่ มี ความเจริญรุ่งเรืองมานับตั้งแต่ครั้งสมัยสุวรรณภูมิ และเป็นราชธานีสำคัญ ในสมัยทวาราวดี ในยุคนั้น นครปฐมเป็นแหล่งเผยแพร่อารยธรรมจากประเทศอินเดีย ซึ่งรวมทั้งพุทธศาสนา นครปฐมจึงเป็น ศูนย์กลางของความเจริญ มีชนชาติต่าง ๆ อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมาได้เกิดความแห้งแล้งขึ้นในเมืองนครปฐม เพราะกระแสน้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองเปลี่ยนเส้นทาง ประชาชนจึงอพยพไปตั้งหลักแหล่งอยู่ริมน้ำ และได้สร้างเมืองใหม่ขึ้น ชื่อ "นครชัยศรี" หรือ "ศรีวิชัย" นครปฐม จึงกลายเป็นเมืองร้างมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนกระทั่ง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ขณะที่ทรงผนวชอยู่ ได้ธุดงค์ไปพบพระปฐมเจดีย์ และทรงเห็นว่าเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ ไม่มีที่ไหนเทียบเท่า ครั้นเมื่อได้ทรงครองราชย์ จึงทรงโปรด ฯ ให้ก่อเจดีย์แบบลังกา ครอบเจดีย์ เดิมไว้ ทรงปฏิสังขรณ์สิ่งต่าง ๆ ในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ให้มีสภาพดี และทรง โปรดเกล้า ฯ ให้ ขุดคลองเจดีย์บูชา เพื่อให้การคมนาคมสะดวกขึ้น และต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เริ่มก่อสร้างทาง รถไฟสายใต้ ไปยังเมืองนครปฐม แต่ตอนนั้นเมืองนครปฐมยังเป็นป่ารกอยู่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้า ฯ ให้ย้ายเมืองจากตำบลท่านา อำเภอนครชัยศรี มาตั้งที่บริเวณพระปฐมเจดีย์ เหมือนเช่นครั้งสมัยโบราณต่อมา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรด ฯ ให้สร้างพระราชวังสนามจันทร์ เป็นที่เสด็จแปรพระราชฐาน และโปรด ฯ ให้ตัดถนนอีกหลายสาย รวมถึงสร้างสะพานใหญ่ข้ามคลองเจดีย์บูชา และได้โปรด ฯ ให้เปลี่ยนชื่อจากเมือง "นครชัยศรี" เป็น เมือง "นครปฐม" สืบต่อมา จนตราบเท่าทุกวันนี้

 

 

 
 

 

ขนาด และที่ตั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                             กลับไปเลือกหัวข้อใหม่

 

จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตกตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำท่าจีน ซึ่งเป็นพื้นที่ในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางโดยอยู่ระหว่าง เส้นรุ้งที่ 13 องศา 45 ลิบดา 10 ฟิลิบดาเส้นแวงที่ 100 องศา4 ลิบดา 28 ฟิลิบดา มีพื้นที่ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร่ เท่ากับ ร้อยละ 0.42 ของประเทศ และมีพื้นที่เป็นอันดับที่ 62 ของพื้นที่ทั้งประเทศ อยู่ห่างจาก กรุงเทพมหานคร ไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตร หรือตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี (ถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี) 51 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟ 62 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

 

ทิศเหนือติดอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัด พระนครศรีอยุธยา                                                     ทิศตะวันออกติดอำเภอไทรน้อยอำเภอบางกรวยอำเภอบางใหญ่นนทบุรี อ.ลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยาและเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหา ทิศใต้ ติดอำเภอบ้านแพ้ว อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครและอำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี                                              ทิศตะวันตกติดอำเภอบ้านโป่ง อำเภอโพธาราม อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรีและ อำเภอพนมทวน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

 

 
ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ                                                                                                                                                                                                                                                                        กลับไปเลือกหัวข้อใหม่

 

             ภูมิประเทศ จังหวัดนครปฐมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดนครปฐม เป็นที่ราบ ไม่มีภูเขาและป่าไม้ มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านจากทิศเหนือไปสู่ทิศใต้ พื้นที่ทางตอนเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน มีที่ราบลุ่มทำนาได้เพียงบางส่วน พื้นที่ทางตอนกลางของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่ม มีที่ดอนและแหล่งน้ำ กระจายเป็นแห่ง ๆ ส่วนพื้นที่ด้านตะวันออก และด้านใต้ เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน มีคลอง ธรรมชาติและคลองซอยที่ขุดขึ้นอยู่มาก

 

        ภูมิอากาศ ภูมิอากาศโดยทั่วไปตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม มีฝนตกชุกในฤดูฝน ในฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด ส่วนในฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อน จากสถิติของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครปฐม กรมอุตุนิยมวิทยา ในปี พ.ศ. 2541 มีฝนตกประมาณ 91 วัน ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1,225.3 มิลลิเมตร โดยฝนจะตกชุกมาก ในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 26.9 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 37.5 องศาเซลเซียส ส่วนฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยจะมีอากาศหนาวเย็นเป็นช่วง ๆ มีอุณหภูมิต่ำสุด 16.2 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 70
 

 
 

 

การปกครอง และประชากร                                                                                                     กลับไปเลือกหัวข้อใหม่จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 106 ตำบล 870 หมู่บ้าน 1 เทศบาลนคร 14 เทศบาลตำบล และ 101 องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้1. อำเภอเมืองนครปฐม มี  25 ตำบล  202   หมู่บ้าน  1 เทศบาลนคร     3 เทศบาลตำบล 24 อบต.
2. อำเภอกำแพงแสน     มี  15 ตำบล  203  หมู่บ้าน   1 เทศบาลตำบล       15  อบต.
3. อำเภอดอนตูม          มี   8   ตำบล   68    หมู่บ้าน   1  เทศบาลตำบล       6 อบต.
4. อำเภอนครชัยศรี      มี  24  ตำบล  107  หมู่บ้าน   2  เทศบาลตำบล        23 อบต.
5. อำเภอบางเลน          มี  15  ตำบล  175  หมู่บ้าน   4  เทศบาลตำบล        15 อบต.
6. อำเภอสามพราน      มี  16  ตำบล  137  หมู่บ้าน   2  เทศบาลตำบล         15 อบต.
7. อำเภอพุทธมณฑล    มี   3   ตำบล  17    หมู่บ้าน    1  เทศบาลตำบล         3 อบต.
เมื่อสิ้นปี 2547 จังหวัดนครปฐม มีประชากรรวมทั้งสิ้น 798,016 คน เป็นชาย 385,952 คน เป็นหญิง 412,441คน จำนวนผู้ชายคิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓๖ ของประชากรทั้งหมด ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล จำนวน 84,103 คน คิดเป็นร้อยละ 10.54ส่วนที่เหลือร้อยละ 89.46อาศัยอยู่ นอกเขตเทศบาล ความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 368คน ต่อตารางกิโลเมตร

 

 
ทรัพยากร และแหล่งน้ำ                                                                                                           กลับไปเลือกหัวข้อใหม่

 

 • พื้นที่ส่วนใหญ่มีความชุ่มชื้น อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำนา ทำไร่และทำสวน แต่ก็มีบางส่วนของจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นดินเปรี้ยว ทำให้การเพาะปลูกไม่ได้ ผลเท่าที่ควร มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำท่าจีน นอกจากนั้นยังมีคลองธรรมชาติและคลองซอยที่ขุดขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการเพาะปลูก และขนส่งผลิตผลทางด้านการเกษตรกรรม จากแหล่งผลิตไปสู่ตลาด อีกเป็น จำนวนมาก ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพในทางเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา การทำไร่ การทำสวนผลไม้และการเลี้ยงสัตว์ แต่อย่างไรก็ตาม ความเจริญทางด้านธุรกิจ อุตสาหกรรมและการขยายตัวของเขตเมือง ได้ทำให้บริเวณพื้นที่ที่ใช้เพื่อการเกษตรลดลงเรื่อย ๆจากสถิติของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2546 จังหวัดนครปฐม มีมูลค่ารวมผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) ตามราคาประจำปี รวมทั้งสิ้น101,015ล้านบาท มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัว (Per capita GPP) 112,796 บาท สาขาอุตสาหกรรม มีมูลค่าการผลิตสูงสุดถึง57,923 ล้านบาทของการผลิตรวมทั้งจังหวัด รองลงมา ได้แก่ สาขาการค้าส่ง และการค้าปลีก และสาขาการบริการ มีมูลค่าการผลิต คิดเป็น11,211ล้านบาท และจังหวัดนครปฐม มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 1,874 แห่ง เงินลงทุน จำนวน 40,081.305 ล้านบาท จำนวนคนทำงานทั้งสิ้น ๙0,๔๖๖ คน และมีสถานประกอบการธุรกิจ ที่จด ทะเบียนพาณิชย์กิจ จำนวน 15,743 ราย

   
  การคมนาคม และขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                             กลับไปเลือกหัวข้อใหม่  


   จังหวัดนครปฐม มีทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัด ใช้เดินทางติดต่อภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนกรุงเทพมหานครได้โดยสะดวก มีเส้นทางรถไฟสายใต้จากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดนครปฐม ไปสู่ภาคใต้และภาคตะวันตก และยังมีการคมนาคมขนส่งทาง น้ำ โดยอาศัยแม่น้ำท่าจีนและลำคลองต่าง ๆ นอกจากนี้ จังหวัดนครปฐมยังมีสนามบินของโรงเรียน การบินฐานบินกำแพงแสน ซึ่งเป็นสนามบินในราชการกองบิน กองทัพอากาศ ตั้งอยู่ที่อำเภอ กำแพงแสนอีกด้วย ในปีงบประมาณ 2546 จังหวัดนครปฐม มีการขนส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น6,739,889ชิ้น มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 13 แห่ง กระจายอยู่ในทุกอำเภอ ทางด้านโทรศัพท์ เมื่อปีงบประมาณ 2546 มีชุมสายโทรศัพท์ 19 แห่ง รวม 48,778 เลขหมาย


   

  การสาธารณูปโภค                                                                                                         กลับไปเลือกหัวข้อใหม่


  ในปีงบประมาณ 2546 จังหวัดนครปฐม มีปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าภายในจังหวัดทั้งสิ้น 2,548.37 ล้านยูนิต ซึ่งสามารถบริการประชาชนในทุกหมู่บ้าน มีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งสิ้น 192,201 ราย ด้านการประปา (เฉพาะการประปาส่วนภูมิภาค การประปาเทศบาล และการประปา สุขาภิบาล) ในปี 2546  มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 40,737,149 ลูกบาศก์เมตร มีการใช้น้ำประปา ทั้งสิ้น 31,122,607 ลูกบาศก์เมตร และมีจำนวนผู้ใช้น้ำประปา 54,385 ราย


   
  การศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            กลับไปเลือกหัวข้อใหม่  


  ทางด้านการศึกษา ในปีการศึกษา 2546 จังหวัดนครปฐม มีโรงเรียน 340 แห่ง มีครู 7,954คนและมีนักเรียน 171,950 คน คิดเป็นอัตราส่วนนักเรียนต่อครู เท่ากับ 22 : 1  การสาธารณสุข                                                                                                                                                                                                                                                                                                          กลับไปเลือกหัวข้อใหม่

   


 • การสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2546 จังหวัดนครปฐม มีโรงพยาบาลของรัฐ 11 แห่ง ของเอกชน 5 แห่ง มีแพทย์ 235 คน และมีเตียงผู้ป่วย1,683 เตียง มีผู้ป่วยใน 111,853ผู้ป่วยนอก1,938,214


   

   
   


  การท่องเที่ยว                                                                                                                                                                                                                                                                                                        กลับไปเลือกหัวข้อใหม่   


                องค์พระปฐมเจดีย์
  เป็นสถานที่สำคัญของจังหวัด ที่มีเรื่องราวและตำนานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหาร เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่ที่สุด สูงสุดและมีความเก่าแก่มากที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทย จังหวัดนครปฐมใช้ "องค์พระปฐมเจดีย์" เป็นตราประจำจังหวัด องค์พระปฐมเจดีย์ ที่เห็นในปัจจุบัน สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  เมื่อ พ.ศ. 2396 โดยได้ โปรด ฯ ให้สร้างครอบเจดีย์องค์เดิม การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
  มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2413 มีความสูง 3 เส้น 1 คืบ ๑0 นิ้ว ฐานวัดได้โดยรอบ 5 เส้น 17 วา 3 ศอก ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรง บูรณะวัดพระปฐมเจดีย์ให้สง่างามมากยิ่งขึ้น และถือเป็นวัดประจำรัชกาลของพระองค์ บริเวณองค์ พระปฐมเจดีย์มีสิ่งสำคัญที่น่าชม คือ พระร่วงโรจนฤทธิ์ ภาพเขียนในวิหารด้านตะวันออก และ
  พิพิธภัณฑ์สถาน องค์พระปฐมเจดีย์  พระราชวังสนามจันทร์
  เป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างขึ้นในระหว่าง
  ปี พ.ศ. 2450 - 2454 เมื่อดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมงกุฏราชกุมาร โดยทรงเห็นว่านครปฐมเป็นเมืองที่เหมาะสมสำหรับเสด็จ แปรพระราชฐาน เพื่อประทับพักผ่อน อิริยาบถ เพราะมีธรรมชาติที่สวยงาม และหากบ้านเมืองเกิด วิกฤติกาลก็จะย้ายมาประทับนครปฐม จึงทรงโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างพระราชวังสนามจันทร์ไว้เป็นเมืองหลวงที่ 2 ในเนื้อที่ 888 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา พระราชวังสนามจันทร์ มีอาณาเขตกว้างขวาง ประกอบด้วยสนามใหญ่อยู่กลางมีถนน
  โอบเป็นวงกลมโดยรอบและมีคูน้ำล้อมรอบอยู่ชั้นนอก ส่วน พระที่นั่งต่าง ๆ นั้นรวมกันอยู่ส่วนกลาง ของพระราชวัง ในปัจจุบันส่วนใหญ่ของพระราชวัง สนามจันทร์ ใช้เป็นที่ทำการของ ศาลากลาง จังหวัดนครปฐม ซึ่งประกอบด้วย พระที่นั่งพิมานปฐม พระที่นั่งอภิรมย์ภักดี พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ พระที่นั่งมารีราชรัตนบัลลังก์ พระที่นั่งวัชรีรมยา ห้องประชุมราชการ พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระตำหนักทับแก้ว พระตำหนักทับขวัญ เทวาลัยคเณศร์และอนุสาวรีย์ย่าเหล


  พุทธมณฑล
  เป็นสถานที่ซึ่งรัฐบาลและประชาชนชาวไทยร่วมใจกันจัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นพุทธานุสรณียสถาน เนื่องในโอกาสที่พระบวรพุทธศาสนา เจริญรุ่งเรืองมาได้ถึง 2500 ปี ในปี พ.ศ. 2500
  ตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย 4 ท้องที่ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล และตำบลบางกระทึก
  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่กว้าง 2,500 ไร่ มีพระพุทธรูปปางลีลา
  หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ มีความสูง 2,500 กระเบียด ซึ่งนับว่าสูงที่สุดในโลก
  พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระราชทานนามว่า
  "พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธ มณฑลสุทรรศน์"
  นอกจากนี้ในบริเวณพุทธมณฑลยังมีศาสนสถานที่สำคัญ ๆ อื่นอีก
  เช่น พระวิหาร พุทธมณฑล ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชและ
  ที่พักสงฆ์อาคันตุกะ หอสมุดพิพิธภัณฑ์พุทธศาสนา หอกลองและสวนพันธุ์ไม้ต่าง ๆ


   สวนสามพราน
  เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ตั้งอยู่ กม. ที่ 32 จากกรุงเทพมหานครตามถนนเพชรเกษมและติดแม่น้ำนครชัยศรี อยู่ในเขตอำเภอสามพราน
  มีเนื้อที่กว้าง 13.7 ไร่ ภายในจัดตกแต่งไว้อย่างงดงามด้วยกุหลาบและกล้วยไม้ มีสวนศิลปวัฒนธรรมและบริเวณที่พักมีการจัดสร้างหมู่บ้านไทยไว้มุมหนึ่งของสวนสามพราน พร้อมจัดให้มีการสาธิตการ ทอผ้า ทำร่ม ปั้นหม้อ ร้อยมาลัยและงานฝีมือที่มีชื่อเสียงของไทยให้ชมกันด้วย สำหรับการแสดง ศิลปวัฒนธรรมจัดให้มีขึ้นทุกวันโดยทำการแสดงฟ้อนรำ มวยไทย
  ฟันดาบตลอดจนพิธีการบวชนาค และแต่งงานแบบไทยเดิม

  ฟาร์มจระเข้สามพรานและลานแสดงช้างสามพราน  ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม กม. 31 ใกล้สวนสามพราน
  ในเขตอำเภอสามพราน เป็นสวนสัตว์ที่มีจระเข้เป็นจำนวนมาก
  และมีสัตว์ต่าง ๆให้ชมจำนวนเป็นมาก นอกจากนี้
  ในทุกวันจะมีการแสดงการจับจระเข้
  และการแสดงของช้างให้ชม กันด้วย
   

  พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
   ตั้งอยู่บนถนนบรมราชชนนี (ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) กม. ที่ 30 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี เป็นสถานที่แสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาส เป็นผลงานสร้างสรรค์ของกลุ่มศิลปินไทย โดยมีการจำลองรูปพระอริยะสงฆ์ 15 รูป พระบรมรูปราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ 1 ถึง8 และรูปบุคคลสำคัญอื่น ๆ การแสดงการละเล่นแบบไทย ตัวละครในวรรณคดีไทย นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการหุ่นขี้ผึ้งในโอกาสวันสำคัญ ๆ ด้วย
  อนึ่ง นอกจากนี้ จังหวัดนครปฐม ยังมีที่ท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถาน ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจอีกหลายแห่ง เช่น เนินวัดพระงาม พระพุทธรูปศิลาขาว พระประโทนเจดีย์ วัดพระเมรุ เนินธรรมศาลา เนินพระหรือเนินยายหอม เมืองเก่ากำแพงแสน หมู่บ้านไทยโซ่ง วัดไร่ขิง บึงวังไทร อุทยานปลา สวนศิลปมีเซียม ยิบอินซอย สนามกอล์ฟ เป็นต้น


   

   
   


   

     คำขวัญจังหวัดนครปฐม                                                                                                 กลับไปเลือกหัวข้อใหม่


  "ส้มโอหวาน ข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวหลามหวานมันสนามจันทร์งามล้นพุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า"

 • สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
  ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
  โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
  E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.