เนื้อหา

การสารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ 5 มาตรการเร่งด่วน พ.ศ.2559

1. รายงานการสารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน พ.ศ.2559

2. รายงานการสารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ มาตรการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร ให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2559

3. รายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) พ.ศ. 2559

4. รายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อมาตรการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง พ.ศ. 2559

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.