เนื้อหา

การประชุมชี้แจงวิธีการปฏิบัติงานโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒

15n

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงวิธีการปฏิบัติงานโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ (MICS6) ทั้งนี้ สถิติจังหวัดนครปฐม นางอรธัญญา หุ่นดี ได้เข้าร่วมในงานเปิดประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงฯ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมงานสนามและพนักงานสัมภาษณ์ มีความรู้ ความเข้าใจในแบบสอบถามและโปรแกรมแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล สามารถใช้ปฏิบัติงานสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.