แสดง # 
พิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และการลงนามถวายพระพร
ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการสำรวจ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติผ่านการประชุมทางไกล (VDO Conference)
เปิดงานถนนวัฒนธรรม ชุมชนพื้นถิ่น จังหวัดนครปฐม ตามโครงการส่งเสริม การอนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม 17 มีนาคม 2564
คณะตรวจติดตามการปฎิบัติตามคำสั่งและประกาศจังหวัดนครปฐม ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ชุดที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจติดตามฯ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน
งานเปิดตัว Application Pathom Heritage สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
การประชุมชี้แจง การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2564 ผ่านการประชุมทางไกล (VDO Conference)
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครปฐม
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐมครั้งที่ 13/2564 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
คณะทำงานตรวจติดตามการปฎิบัติตามคำสั่งและประกาศจังหวัดนครปฐม ชุดที่ 4 ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 พื้น
การประชุมประชุม แนวทางการทำงานระหว่างส่วนราชการในจังหวัดในการนำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่การปฏิบัติ ภายใต้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อการนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ในระดับพื้นที่
คณะตรวจติดตามฯ อำเภอพุทธมณฑลและอำเภอนครชัยศรี ลงพื้นที่ ตรวจติดตาม ฯ อำเภอนครชัยศรี
การประชุม คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลและการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ครั้งที่ 1/2564
การประชุมประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม 28 มกราคม 2564
คณะตรวจติดตามฯ ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชุดที่ 4 ลงพื้นที่อำเภอนครชัยศรี
คณะตรวจติดตามฯ อำเภอพุทธมณฑลและอำเภอนครชัยศรีลงพื้นที่ตรวจติดตาม ฯ อำเภอนครชัยศรี
การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 1/2564
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม 19/01/2564
การประชุมคณะทำงานพัฒนาแนวทาง ลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2564 (จังหวัดนครปฐม)
คณะตรวจติดตามฯ อำเภอพุทธมณฑลและอำเภอนครชัยศรีลงพื้นที่ตรวจติดตาม ฯ อำเภอนครชัยศรี
การประชุมแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ในระดับพื้นที่ ผ่านการประชุมทางไกล (VDO Conference)
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม 8 มกราคม 2564
การประชุมคณะตรวจติดตามฯ อำเภอพุทธมณฑลและอำเภอนครชัยศรี
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม 5 มกราคม 2564
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม 2 มกราคม 2564
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม 2 ธันวาคม 2563
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม พร้อมส่ง “คุณมาดี” ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 7 โครงการ
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ในช่วงปีใหม่ 2564
การประชุมประจำเดือนธันวาคม 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม
ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม (อำเภอดอนตูม)
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครปฐม (อำเภอดอนตูม)
ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครปฐม (อำเภอดอนตูม)
การประชุมคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดนครปฐม
การบรรยายพิเศษเรื่องการเผยแพร่ความรู้ ที่ได้รับจากการอบรม ณ ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชน ชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2563
การประชุมชี้แจง การบริหารจัดการระบบนำเสนอแผนที่สถิติระดับจังหวัด ระบบ NSO-GIS ผ่านการปรชุมทางไกล (VDO Conference)
ประชุมชี้แจงวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูล ที่ได้จากการบูรณาการฐานข้อมูลจากระบบทะเบียน ผ่านการปรชุมทางไกล (VDO Conference)
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชน ชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนนครปฐมไม่ทนต่อการทุจริต”
พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
กิจกรรมรณรงค์ เดินสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.