แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม 19/01/2564 เขียนโดย admin 1
การประชุมคณะทำงานพัฒนาแนวทาง ลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2564 (จังหวัดนครปฐม) เขียนโดย admin 0
คณะตรวจติดตามฯ อำเภอพุทธมณฑลและอำเภอนครชัยศรีลงพื้นที่ตรวจติดตาม ฯ อำเภอนครชัยศรี เขียนโดย admin 1
การประชุมแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ในระดับพื้นที่ ผ่านการประชุมทางไกล (VDO Conference) เขียนโดย admin 1
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม 8 มกราคม 2564 เขียนโดย admin 10
การประชุมคณะตรวจติดตามฯ อำเภอพุทธมณฑลและอำเภอนครชัยศรี เขียนโดย admin 3
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม 5 มกราคม 2564 เขียนโดย admin 7
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม 2 มกราคม 2564 เขียนโดย admin 2
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม 2 ธันวาคม 2563 เขียนโดย admin 8
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม พร้อมส่ง “คุณมาดี” ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 7 โครงการ เขียนโดย admin 3
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ในช่วงปีใหม่ 2564 เขียนโดย admin 5
การประชุมประจำเดือนธันวาคม 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม เขียนโดย admin 6
ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม (อำเภอดอนตูม) เขียนโดย admin 6
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครปฐม (อำเภอดอนตูม) เขียนโดย admin 15
ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครปฐม (อำเภอดอนตูม) เขียนโดย admin 13
การประชุมคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดนครปฐม เขียนโดย admin 16
การบรรยายพิเศษเรื่องการเผยแพร่ความรู้ ที่ได้รับจากการอบรม ณ ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ เขียนโดย admin 17
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชน ชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2563 เขียนโดย admin 10
การประชุมชี้แจง การบริหารจัดการระบบนำเสนอแผนที่สถิติระดับจังหวัด ระบบ NSO-GIS ผ่านการปรชุมทางไกล (VDO Conference) เขียนโดย admin 12
ประชุมชี้แจงวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูล ที่ได้จากการบูรณาการฐานข้อมูลจากระบบทะเบียน ผ่านการปรชุมทางไกล (VDO Conference) เขียนโดย admin 10
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชน ชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย admin 10
พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 15
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เขียนโดย admin 15
กิจกรรมรณรงค์ เดินสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เขียนโดย admin 24
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 17
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม เขียนโดย admin 18
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564) ผ่านการปรชุมทางไกล (VDO Conference) เขียนโดย admin 15
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 เขียนโดย admin 18
ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร อาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ในการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสามพราน เขียนโดย admin 10
การปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด ปี 2564) สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม เขียนโดย admin 20
ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร อาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ในการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองนครปฐม เขียนโดย admin 20
ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร อาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ในการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบางเลน เขียนโดย admin 15
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม พร้อมส่ง “คุณมาดี” ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 10 โครงการ เขียนโดย admin 19
การประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม เขียนโดย admin 20
ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร อาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ในการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอนครชัยศรี เขียนโดย admin 15
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชน ชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธค 2563 ครั้งที่ 4 เขียนโดย admin 13
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชน ชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธค 2563 ครั้งที่ 3 เขียนโดย admin 14
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เขียนโดย admin 23
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชน ชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธค 2563 เขียนโดย admin 19
การสัมมนา การรับฟังความคิดเห็นประกอบการ จัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 29
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชน ชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เขียนโดย admin 22
งานมัจฉากาชาดในงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 35
การประชุมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 28
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน สิงหาคม 2563 เขียนโดย admin 52
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรับรู้ในการจัดทำ สำมะโนประชากร และเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based Census) และการกำหนดแนวทางการจัดทำจากมุมมองและบริบทของพื้นที่ (Area Based) เขียนโดย admin 66
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากร และเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based Census) และการกำหนดแนวทางการจัดทำจากมุมมองและบริบทของพื้นที่ (Area Based) เขียนโดย admin 63
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 6 โครงการ เขียนโดย admin 69
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 70
กิจกรรมจิตอาสา “วิถีชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 56
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 69

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.