แสดง # 
ชื่อ
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน "จังหวัดนครปฐมพบประชาชน และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ณ วัดพะเนียงแตก อ.เมือง จ.นครปฐม
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค
ความสามารถ ในการแข่งขัน
ด้านการสร้างการเติบโต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การดำเนินการของจังหวัดนครปฐม ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปสถานการณ์ของจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2563
การวิเคราะห์ และสรุปสถานการณ์ของจังหวัดนครปฐม
ข้อมูลด้านความสามารถในการแข่งขัน
ข้อมูลด้านการสร้างโอกาศและความเสมอภาค
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 จังหวัดนครปฐม
สังคมสูงวัยจังหวัดนครปฐม
ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม
คุณภาพชีวิตคนนครปฐม
สถานการณ์ขยะมูลฝอย จังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครปฐม
การสารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ 5 มาตรการเร่งด่วน พ.ศ.2559

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.