โครงสร้างและอัตรากำลัง

กลุ่มวิชาการและวางแผนสถิติ

2018-02-02 10-59-11

กลุ่มปฏิบัติการสถิติ

2018-02-02 10-58-51

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม มีดังต่อไปนี้


สำนักงานสถิติจังหวัด มีอำนาจหน้าที่

  • กำหนดนโยบายและประสานการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่

  • บริหาร จัดการ การจัดทำสำมะโน

  • บริหาร จัดการ การสำรวจข้อมูล

  • ส่งเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ

  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่

  • ให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดทำ เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลในระดับพื้นที่

  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.