หน้าแรกบทบาท-หน้าที่รายงานเชิงสถิติสภาพทั่วไปนครปฐมสมาชิกสถิตินครปฐม
ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า
"ถูกต้อง ทันเวลา สมบรูณ์ ครบถ้วน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ "
95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทร. 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
Email :: nkpathom@nso.go.th
PowerBy. www.nkp-center.com
สถิติประชากรและเคหะ
ตารางที่ 1 จำนวนประชากรคนเกิด คนตาย คนย้ายเข้า คนย้ายออก อัตราการเปลี่ยนแปลง
ตารางที่ 2 จำนวนประชากร จำแนกตามหมวดอายุ และอำเภอ พ.ศ. 2544
ตารางที่ 3 จำนวนประชากร - ชาย จำแนกตามหมวดอายุ และอำเภอ พ.ศ. 2544
ตารางที่ 4 จำนวนประชากร - หญิง จำแนกตามหมวดอายุ และอำเภอ พ.ศ. 2544
ตารางที่ 5 ประชากร จำแนกตามหมวดอายุ เพศ และเขตการปกครอง พ.ศ. 2543
สถิติแรงงาน
ตารางที่ 1 ประชากร จำแนกตามภาค เพศ และสถานภาพแรงงาน พ.ศ. 2544
ตารางที่ 2 จำนวนและอัตราร้อยละของประชากร จำแนกตามเขตการปกครอง เพศ
ตารางที่ 3 อัตราร้อยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามภาค เขตการปกครอง
ตารางที่ 4 จำนวนประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม) พ.ศ. 2544
ตารางที่ 5 จำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามอาชีพ และเพศ ไตรมาสที่ 4
ตารางที่ 6 จำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามอุตสาหกรรม และเพศ
ตารางที่ 7 จำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่มีงานทำ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน
ตารางที่ 8 จำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่มีงานทำ จำแนกตามขั้นการศึกษาที่สำเร็จ และเพศ
ตารางที่ 9 จำนวนประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่มีงานทำ จำแนกตามชั่วโมง ทำงานต่อสัปดาห์
สถิติการศึกษา การฝึกอบรม ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงสถิติสื่อมวลชน
ตารางที่ 1 จำนวนโรงเรียน จำแนกตามสังกัด เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2544
ตารางที่ 2 จำนวนโรงเรียน จำแนกตามชั้นเรียน เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2544
ตารางที่ 3 จำนวนห้องเรียน จำแนกตามสังกัด เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2544
ตารางที่ 4 จำนวนห้องเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2544
ตารางที่ 5 จำนวนครู จำแนกตามสังกัด และเพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2544
ตารางที่ 6 จำนวนครู จำแนกตามวุฒิการศึกษา และเพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2544
ตารางที่ 7 จำนวนครู จำแนกตามระดับการศึกษาที่ทำการสอน และเพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2544
ตารางที่ 8 จำนวนนักเรียน จำแนกตามสังกัด และเพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2544
ตารางที่ 9 จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา และเพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2544
ตารางที่ 10 จำนวนนักเรียน จำแนกตามเพศ ชั้นเรียน และสังกัด ปีการศึกษา 2544
ตารางที่ 11 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียนและอัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 12 จำนวนโรงเรียน จำนวนห้องเรียน จำนวนครู และจำนวนนักเรียน จำแนกตามสังกัด
ตารางที่ 13 จำนวนสถานศึกษา อาจารย์และนักศึกษา ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จำแนกตาม
ตารางที่ 14 จำนวนครู จำนวนอาจารย์ จำแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2544
ตารางที่ 15 จำนวนวัด สำนักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด พระภิกษุ และสามเณร เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2544
ตารางที่ 16 ประชากร จำแนกตามศาสนา เพศ และเขตการปกครอง พ.ศ. 2543
ตารางที่ 17 ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่อ่านออกเขียนได้ จำแนกตามหมวดอายุ และเพศ พ.ศ. 2543
สถิติด้านสุขภาพ
ตารางที่ 1 จำนวนผู้รับบริการ วางแผนครอบครัวรายใหม่ จำแนกตามวิธีคุมกำเนิด เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2544
ตารางที่ 2 จำนวนคู่สมรสที่กำลังใช้วิธีคุมกำเนิด จากสถานบริการ ของโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ
ตารางที่ 3 จำนวนการตาย จำแนกตามกลุ่มสาเหตุที่สำคัญ เพศ และอัตราต่อประชากร 100,000 คน พ.ศ. 2544
ตารางที่ 4 จำนวนสถานพยาบาล จำแนกเป็นรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2544
ตารางที่ 5 จำนวนสถานพยาบาล ที่มีเตียงผู้ป่วยรับไว้ค้างคืน จำนวนเตียง แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล
ตารางที่ 6 อัตราการเกิดมีชีพ อัตราการตาย และอัตราการเพิ่มธรรมชาติ ต่อประชากร 1,000 คน เป็นรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2544
สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
ตารางที่ 1 จำนวนครัวเรือนนอกเขตเทศบาล จำแนกตามขนาดของรายได้ต่อปี เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2544
ตารางที่ 2 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามประเภทของค่าใช้จ่าย เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2543
ตารางที่ 3 รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามแหล่งที่มาของรายได้ เป็นรายจังหวัด
ตารางที่ 4 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครอบครัวข้าราชการ จำแนกตามประเภทของค่าใช้จ่าย และกลุ่มระดับตำแหน่ง พ.ศ. 2544
ตารางที่ 5 รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครอบครัวของข้าราชการ จำแนกตามประเภทของรายได้ และกลุ่มระดับตำแหน่ง พ.ศ. 2544
ตารางที่ 6 อัตราร้อยละของข้าราชการ จำแนกตามภาวะหนี้สิน และกลุ่มระดับตำแหน่ง พ.ศ. 2544
สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์และสถิตอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตารางที่ 1 เนื้อที่ระยะทางจากอำเภอถึงจังหวัด จำนวนเทศบาลนคร เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล ตำบล หมู่บ้าน และบ้าน เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2544
ตารางที่ 2 จำนวนครั้งที่เกิดคดี จำนวนครั้งที่จับกุมได้และจำนวนผู้ต้องหา จำแนกตามประเภทคดี พ.ศ. 2542 – 2544
สมุดรายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2545
สถิติบัญชีประชาชาติ
ตารางที่ 1 ผลิตภัณฑ์จังหวัด ตามราคาประจำปี จำแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2536 – 2542
ตารางที่ 2 ผลิตภัณฑ์จังหวัด ตามราคาปี 2531 จำแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2536 – 2542
ตารางที่ 3 ผลิตภัณฑ์จังหวัด ตามราคาประจำปี เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2542
สถิติการเกษตร กรป่าไม้และการประมง
ตารางที่ 1 การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2530 – 2541
ตารางที่ 2 สถิติการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2534 – 2541
ตารางที่ 3 การใช้ที่ดินถือครองทางการเกษตร เป็นรายอำเภอ ปีเพาะปลูก 2543/44
ตารางที่ 4 จำนวนครัวเรือนทั้งหมด และครัวเรือนเกษตร เป็นรายอำเภอ ปีเพาะปลูก 2541/42 – 2543/44
ตารางที่ 5 ข้าวรวม ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ปีเพาะปลูก 2534/35 – 2543/44
ตารางที่ 6 เนื้อที่ปลูกข้าวนาปี เนื้อที่เสียหาย เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
ตารางที่ 7 เนื้อที่ปลูกข้าวนาปรัง เนื้อที่เสียหาย เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
ตารางที่ 8 เนื้อที่เพาะปลูกพืชไร่ เนื้อที่เสียหาย เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนก
ตารางที่ 9 เนื้อที่เพาะปลูก และผลผลิตอ้อยโรงงาน เป็นรายอำเภอ ปีเพาะปลูก 2540/41 – 2543/44
ตารางที่ 10 เนื้อที่เพาะปลูกไม้ผล และไม้ยืนต้น เนื้อที่เสียหายโดยสิ้นเชิง เนื้อที่เพาะปลูกคงเหลือ ผลผลิต
ตารางที่ 11 เนื้อที่เพาะปลูก และผลผลิตส้มโอ เป็นรายอำเภอ ปีเพาะปลูก 2540/41 – 2543/44
ตารางที่ 12 เนื้อที่เพาะปลูกพืชผัก และไม้ดอก เนื้อที่เสียหาย เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิต
ตารางที่ 13 เนื้อที่เพาะปลูก และผลผลิตหน่อไม้ฝรั่ง เป็นรายอำเภอ ปีเพาะปลูก 2540/41 – 2543/44
ตารางที่ 14 จำนวนปศุสัตว์ เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2544
ตารางที่ 15 จำนวนสุกร เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2540 – 2544
ตารางที่ 16 จำนวนครัวเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำนวนบ่อ เนื้อที่ และปริมาณสัตว์น้ำจืดที่จับได้ จาก
ตารางที่ 17 จำนวนผู้ถือครองทำการเกษตร จำแนกตามลักษณะการถือครองที่ดิน และขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น พ.ศ. 2541
ตารางที่ 18 จำนวนผู้ถือครองทำการเกษตร จำแนกตามขนาดเนื้อที่ถือครองทั้งสิ้น พ.ศ. 2541
ตารางที่ 19 เนื้อที่ถือครองทำการเกษตร จำแนกตามการใช้ประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ. 2541
<< ท่านสามารถอ่านสถิติอื่นๆเพิ่มเติมได้อีกมากมาย คลิ๊กที่นี่ครับ >>
[ สถิติประชากรและเคหะ] [ สถิติแรงงาน ] [ สถิติการศึกษา การฝึกอบรม ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงสถิติสื่อมวลชน ]
[ สถิติด้านสุขภาพ ] [ สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน ] [ สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์และสถิตอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ]
[ สถิติบัญชีประชาชาติ ] [ สถิติการเกษตรกรป่าไม้และการประมง ] [ อื่นๆ.... ]